یا علیم

ماه خود سازي

ماه امتحان

ماه بركت معنوي و عرفان

ماه بخشش و ياري

ماه اطاعت از فرمان خدا

( ماه مبارك رمضان )

بر شما ياران  بزرگوارم

مباركباد

یاحق 

«  ملتمس دعاي خير  همه دوستان مهربانم »

 

+ نوشته شده در ساعت توسط مجید مهدیقلی |